Skip to main content

SONDAJ POU NOUVO MANM

Tanpri ranpli fòm sa a yon fason pou nou ka ede w jwenn pi bon swen. 
Ranpli yon fòm pou chak manm fwaye w ki se Manm Plan DentaQuest. 

Enfòmasyon sou Manm lan

Nimewo Idantifikasyon Manm DentaQuest ou a se nimewo 9 oswa 10 chif nan pati devan kat ou a

Plan

Sondaooj Nouvo Manm

Èske w genyen doulè nan dan oswa yon pwoblèm dan kounye a?
Èske w te ale nan Sal Ijans pou yon pwoblèm dantè pandan 12 mwa pase yo?
Èske genyen plis pase 12 mwa depi w te fè dènye vizit ou a kay dantis?
Èske w bwose dan m mwens pase de fwa pa jou?
Èske w gen yon bezwen espesyal ki rann li difisil pou ou wè dantis??
Si ou reponn Wi, kisa pwoblèm la ye ? (Chwazi tout sa ki aplikab)
Èske ou ansent ?
Èske ou genyen nenpòt pwoblèm sante kwonnik oubyen èske ou ansent?
Si ou reponn Wi, kisa pwoblèm la ye ? (Chwazi tout sa ki aplikab)
Èske ou genyen nenpòt ki lòt pwoblèm ki fè li difisil pou ou ale wè dantis ? (Tankou, “Mwen pa gen okenn mwayen pou rive kay dantis la.”)
Preventistry Pulse

PREVENTISTRY PULSE

The newsletter designed for anyone who wants to improve oral health for themselves, their families, customers or communities.